ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว เป็นศูนย์เรียนรู้ สาธิต รวบรวมข้อมูล และเป็นศูนย์ประสานงาน ที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2560


สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
โครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
กิจกรรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่  
ประจำปี 2560


วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

ปี้บไล่แมลงด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน


 ปี้บไล่แมลงด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว ได้คิดค้นปี้บไล่แมลงขึ้น เพื่อใช้ขับไล่แมลงในแปลงปลูก เพราะปี้บไล่แมลงนั้นเหมาะสำหรับแปลงปลูกขนาดเล็กพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ และสามารถเคลื่อนที่นำไปวางไว้ในแปลงปลูกตามทิศทางลมในแต่ละพื้นที่ ที่สำคัญใช้วัสดุอุปกรณ์เหลือใช้จากพื้นบ้าน ช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนช่วยลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรด้วย
 
 
 
 
 
 


วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แปลงสาธิตการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ ประจำปี 2559

แปลงสาธิตการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ 
โครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
กิจกรรมการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ ปี 2559 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 
 
 
 

แปลงสาธิตการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ ประจำปี 2559
(แปลงปลูกแตงกวาและถั่วฝักยาว)
พื้นที่ใช้เป็นแปลงสาธิต เป็นพื้นที่น้ำท่วมในฤดูฝน เป็นพื้นที่ติดกับลำน้ำชี 
ทดสอบการใช้สารสกัดพืชสมุนไพรพื้นบ้านด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านและทดสอบการใช้ปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มคุณภาพในดินบริเวณแปลงปลูกพืช ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว